Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Jak zrealizować
badanie marki

Marka ma znaczący udział przy podejmowaniu decyzji zakupowych konsumentów Aby osiągnąć sukces rynkowy i utrzymać pozycję konkurencyjną, warto weryfikować i zwiększać znajomość konsumencką posiadanej marki.

Badanie konsumenckiej świadomości marki koncentruje się na określeniu stopnia, w jakim konsument jest w stanie rozpoznać daną markę oraz skojarzyć ją z określoną kategorią produktów/usług

Wraz ze świadomością marki bada się także m.in.:

Postrzeganie marki Postrzeganie marki;
Lojalność wobec marki Lojalność wobec marki;
Zadowolenie z zakupu Zadowolenie z zakupu;
Zwyczaje zakupowe Zwyczaje zakupowe.
Badanie
świadomości marki
Badanie świadomości marki Badanie świadomości marki
Badanie świadomości marki Badanie świadomości marki
Badanie świadomości marki
Badanie świadomości marki
Cykliczne
Systematyczny monitoring
skuteczności działań
marketingowych
Jednorazowe
Zbieranie informacji potrzebnych
do oceny doraźnej skuteczności
działań marketingowych

Zalety płynące z prowadzenia badania
świadomości marki

Weryfikacja poziomu znajomości marki
Weryfikacja poziomu znajomości marki przez docelową grupę nabywców
Weryfikacja rozpoznawalności danej marki na tle konkurencji
Weryfikacja rozpoznawalności danej marki na tle konkurencji
Dostosowanie strategii marketingowej
Dostosowanie strategii marketingowej pod kątem oczekiwań nabywców produktów marki
Wyznaczenie kierunków
Wyznaczenie kierunków rozwoju marki
Poznanie oczekiwań
Poznanie oczekiwań zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów
Weryfikacja poziomu lojalności
Weryfikacja poziomu lojalności klientów danej marki

Etapy realizacji badania świadomości marki

Realizację badania świadomości marki opieramy o 4 etapy badawcze, których przeprowadzenie gwarantuje
uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania:
01
Konsultacja i opracowanie
kwestionariuszach
badawczego
02
Realizacja
badania
03
Przygotowanie
analiz statystycznych
04
Opracowanie
raportu końcowego

Metodologia badania świadomości marki

badań świadomości marki oparta jest na trzech wskaźnikach, pozwalających oszacować
utrwalenie świadomości o marce na różnym poziomie zapamiętywania
Świadomość natychmiastowa
(ang. Top of Mind)
odsetek respondentów, którzy spontanicznie wskazują badaną markę jako pierwszą w badaniu (markę tę klient pamięta najlepiej i najłatwiej ją sobie przypomina dokonując wyboru konsument to po nią właśnie najprawdopodobniej sięgnie)
Świadomość spontaniczna
(ang. Unaided Brand Awareness)
odsetek badanych, którzy bez pomocy ankietera są w stanie podać nazwę marki (o markach tych klient pamięta i najczęściej spośród nich dokonuje wyboru interesującego go produktu)
Świadomość wspomagana
(ang. Aided Brand Awareness)
odsetek badanych, którzy deklarują znajomość marki po jej przytoczeniu przez ankietera (marki te klient jest w stanie rozpoznać zna je, więź z tymi markami jest jednak słabsza niż ma to miejsce w odniesieniu do brandów wymienionych w kontekście pomiaru świadomości spontanicznej)
Wskaźnik NPS
(Net Promoter Score)
wskaźnik służący do poziomu lojalności klientów danej marki Charakter tego wskaźnika pozwala na porównanie otrzymanych danych w obrębie konkretnego segmentu, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym
Metodę DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results)
pozwala na określenie, na ile badana marka istnieje w świadomości potencjalnych konsumentów Dzięki tej metodzie respondenci zostaną przydzieleni do grup, które
Nigdy nie zetknęły się z daną marką osoby nieświadome Nigdy nie zetknęły się z daną marką osoby nieświadome
Wiedzą, że dana marka istnieje, ale nie wiedzą czym się charakteryzuje osoby świadome Wiedzą, że dana marka istnieje, ale nie wiedzą czym się charakteryzuje osoby świadome
Znają daną markę i charakterystyczne cechy osoby rozumiejące Znają daną markę i charakterystyczne cechy osoby rozumiejące
Dokonały zakupu produktu/usługi danej marki aktywni nabywcy Dokonały zakupu produktu/usługi danej marki aktywni nabywcy

Techniki badawcze badania świadomości marki

Techniki badawcze dostosowywane są indywidualnie do potrzeb klienta w badaniach świadomości marki
wykorzystuje się zarówno jakościowe, jak i ilościowe techniki badawcze
Jakościowe techniki
badawcze
Wywiady FGI/IDI
Wywiady
FGI/IDI
Ilościowe techniki
badawcze
Ankietyzacja internetowa CAWI
Ankietyzacja
internetowa CAWI
Ankietyzacja telefoniczna CATI
Ankietyzacja
telefoniczna CATI

Ankietyzacja internetowa CAWI
badanie świadomości marki

Badania świadomości marki techniką CAWI realizujemy poprzez wykorzystanie autorskiego panelu konsumenckiego Badanie Opinii. Badanie-Opinii.pl

Panel konsumencki Badanie Opinii to serwis internetowy służący błyskawicznej realizacji badań rynku i opinii w oparciu o ankietyzację elektroniczną Atutem panelu jest rozbudowana i stale powiększana baza konsumentów z całej Polski mnogość szczegółowo sprofilowanych respondentów pozwala na bezproblemowe obejmowanie badaniem online ściśle określonej grupy osób.

Wykorzystanie ankietyzacji internetowej oraz rozbudowana baza respondentów pozwalają nam nie tylko docierać do określonych grup osób, ale także gwarantują szybkość, rzetelność i niski koszt realizacji naszych badań
Możliwość zastosowania pytań różnego rodzaju, m.in. Jednokrotnego
Możliwość zastosowania pytań różnego rodzaju, m.in. Jednokrotnego
lub wielokrotnego wyboru, list rankingowych, list wyboru lub pytań otwartych.
Możliwość przeprowadzenia badania
Możliwość przeprowadzenia badania
Na ściśle określonej grupie odbiorców.
System monitorujący przebieg badania
System monitorujący przebieg badania
pod względem wykonania próby badawczej.

Rozbudowana baza respondentów panelu konsumenckiego Badanie Opinii umożliwia realizację badań
świadomości marek różnorodnych rynków

Zdrowie Zdrowie
Leki Leki
Kosmetyki Kosmetyki
Technologie Technologie
Motoryzacja Motoryzacja
Hotel Hotel
Turystyka Turystyka
Odzież Odzież
Produkty dla dzieci Produkty dla dzieci
Żywność Żywność
FMCG FMCG
Sport Sport
Zobacz przykładową ankietę badania marki napojów gazowanych:
Płeć
Wiek
Dochody netto na osobę w gospodarstwie domowym
Jaki jest Pana/i status zawodowy?
Jak często spożywa Pan/i napoje gazowane?
Wymień 3 marki napojów gazowanych, które jako pierwsze przychodzą Ci do głowy:
Marka 1
Marka 2
Marka 3
Jakie znasz marki napojów gazowanych?
Po który z napojów gazowanych sięgasz najczęściej?
Dlaczego najczęściej wybierasz markę X? Oceń w poniższej skali czynniki wpływające na Twój wybór
  Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
Smak
Cena
Opakowanie butelki/puszki
Szeroki wybór rodzajów/smaków
Dostępność na rynku
Czy pijasz napoje gazowane w wersji bez cukru/zero cukru?
Napoje gazowane jakiej marki wybierasz w wersji bez cukru/zero cukru?
CATI
Badania świadomości marki realizujemy również poprzez wykorzystanie ilościowej techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) telefonicznego przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo Technika CATI absorbuje mniejsze środki niż tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI).
CATI CATI
Profesjonalne studio CATI znajduje się w siedzibie naszej firmy, dzięki czemu koordynatorzy badań telefonicznych mogą bezpośrednio objąć kontrolą pracę ankieterów, a tym samym przeciwdziałać ryzyku spadku jakości realizowanych badań Studio jest wyposażone w system klimatyzacji, a każde stanowisko posiada dostęp do laptopa z utorską platformą CATI System

Jakościowe techniki badawcze FGI/IDI

Techniki jakościowe w badaniach świadomości marki najczęściej stanowią uzupełniającą metodę badawczą, stanowiącą często fazę wstępną przed realizacją badania ilościowego (dostarczają hipotez) Realizujemy przede wszystkim wywiady fokusowe (oraz wywiady pogłębione, które pozwalają nie tylko zidentyfikować poziom rozpoznawalności marki, ale przede wszystkim uzyskać informacje dot wizerunku marki w oczach konsumentów)
FGI
FGI (ang. Focus Group Interview)
to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych osób Dyskusja jest skoncentrowana wokół określonego tematu bądź kilku tematów
IDI
IDI (ang. Individual In depth Interview)
w odróżnieniu od wywiadów FGI, sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza, z pojedynczym respondentem w wywiadzie takim nie biorą zatem udział osoby trzecie
FGI
Prowadzimy badania fokusowe na terenie całego kraju Posiadamy również własną salę fokusową zlokalizowaną w siedzibie firmy Realizujemy zarówno tradycyjne FGI, jak również badania fokusowe z transmisją on line do siedziby klienta
Stół konferencyjny
Stół konferencyjny
(do 12 osób)
Lustro weneckie
Lustro weneckie
System rejestracji
System rejestracji audio video
(kamery, video streaming)
Sala fokusowa wyposażona jest przede wszystkim w lustro weneckie oraz profesjonalny rejestrator audio video Pomieszczenie jest w pełni skomputeryzowane, klimatyzowane i z dostępem do Internetu Do dyspozycji Zamawiającego jest także dodatkowa sala przystosowana do podglądu badania w trakcie jego trwania
Na podstawie przeprowadzonego badania materiał jakościowy zostaje poddany trzem rodzajom analizy
Analizie bieżącej Analizie bieżącej
Analizie wstępnej zebranego materiału Analizie wstępnej zebranego materiału
Analizie pełnej zebranego materiału Analizie pełnej zebranego materiału
Analiza materiału pozyskanego w badaniu świadomości marki
Przed przystąpieniem do opracowania analizy badawczej pozyskane dane poddawane są obróbce analitycznej. Proces ten polega na weryfikacji bazy danych pod kątem:
Analizy stopnia trafności i dokładności uzyskanych informacji w odniesieniu do celów badania Analizy stopnia trafności i dokładności uzyskanych informacji w odniesieniu do celów badania;
Wykrycia i usunięcia wpisów wadliwych/duplikujących się; Wykrycia i usunięcia wpisów wadliwych/duplikujących się;
Poprawności kodowania form tekstowych według określonego klucza. Poprawności kodowania form tekstowych według określonego klucza.
Raport końcowy badanie świadomości marki
Badanie kończy się przekazaniem Zamawiającemu wyników badań Zamawiający otrzymuje raport sporządzony na podstawie informacji uzyskanych w toku badania wraz z:
Wnioskami; Wnioskami;
Rekomendacjami; Rekomendacjami;
Propozycjami działań naprawczych. Propozycjami działań naprawczych.
Do elementów składających się na część raportowania należą analiza, integracja wyników, stworzenie wielowymiarowych baz danych, przedstawienie najistotniejszych zagadnień w formie opisowej i graficzno-tabelarycznej (kolorowe wykresy, diagramy, tabele) oraz opracowanie najważniejszych wniosków

Przykładowa prezentacja wyników badania świadomości marki

Na podstawie wyników badania obliczane są podstawowe wskaźniki określające poziom świadomości marki: TOM (Top of Mind), UBA (Unaided Brand Awareness), ABA (Aided Brand Awareness). Możliwa jest również prezentacja wyników na tle konkurencyjnych brandów.
Wykres
Wykres
Wykres
Zobacz przykładową ankietę badania preferencji zakupowych dotyczących alkoholu:
Jakiego rodzaju napoje alkoholowe Pan/i preferuje?
W jakich okolicznościach spożywa Pan/i alkohol?
Czy przy wyborze alkoholu zwraca Pan/i uwagę na:
  Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
Wygląd butelki/ jej kształt
Opakowanie (kolorystyka, liternictwo, itd.)
Skład
Ilość alkoholu (procenty)
Inne (jakie?)
Jesteś zainteresowany profesjonalnym badaniem marki?
Skontaktuj się z nami
Referencje naszych klientów
Przetestuj za darmo
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak stworzyć badanie marki w SurvGo?

Badanie ankietowe marki możesz stworzyć samodzielnie od podstaw w intuicyjnym kreatorze badań lub skorzystać z edytowalnych, gotowych wzorów badań.

Ile trwa przeprowadzenie badania marki na SurvGo?

Zależnie od formy ankietyzacji czas przeprowadzenia badania marki może się różnić. Wybierając badanie marki na panelu wyniki możesz otrzymać nawet w 24h!

Czy dostępna jest darmowa wersja testowa SurvGo?

Oczywiście - wystarczy założyć konto, aby bez żadnych opłat testować wszystkie dostępne w programie funkcje przez pierwsze 14 dni. Po upływie tego czasu możliwy jest wgląd do utworzonej ankiety i jej specyfikacji, jednak aby zrealizować badanie trzeba wykupić subskrypcję lub zlecić badanie w panelu.

W jaki sposób zaprosić respondentów do wypełnienia ankiety?

W zakładce “Ankietowani” należy wybrać “Zaimportuj ankietowanych z pliku” zawierającym potrzebne do wysyłki dane według opcji, którą Państwo wybrali. Po wgraniu bazy z pliku excel wygenerują się automatycznie hasła dla poszczególnych respondentów, a następnie wystarczy wybrać “Wyślij zaproszenia”. Jeżeli chcą Państwo dodać kolejne osoby do badania można to ponownie zrobić poprzez wgranie nowej bazy lub pojedynczo wybierając “+ Dodaj ankietowanego”. Jeśli chodzi o wysyłkę samego linku do ankiety - przy tej opcji wysyłają go Państwo sami.