logo-survgo
Aplikacja do ankietyzacji i analizy
Zaloguj się

Jak zwiększyć sprzedaż wykorzystując Badanie Click Tracking?

 

Czym jest Badanie Click Tracking?

 

Badanie Click Trackingowe posiada szerokie zastosowania w badaniach. Najczęściej jest wykorzystywana jako funkcja badania użyteczności strony, w formie mapy cieplnej kliknięć, ruchu myszką użytkownika czy scrollingu. Umożliwia poznanie drogi, jaką przebywa nasz użytkownik na stronie internetowej oraz jakie jej elementy wzbudzają największe zainteresowanie wśród internautów. Możliwości wykorzystania badań Click Trackingowych są jednak zdecydowanie większe. Dzięki wykorzystaniu metody w naszych innowacyjnych aplikacjach badawczych badanie pozwala na szybką ocenę atrakcyjności m.in.:

 • Opakowań produktów,
 • Wizerunku marki,
 • Logotypów,
 • Etykiet
 • Projektów reklam,
 • Folderów reklamowych,
 • Tekstu reklamowego,
 • Stron internetowych.

 

Realizowane przez BioStat Badania Click Trackingowe są jedną z najnowszych i najskuteczniejszych metod obserwacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy zachowań respondnetów generowana jest mapa cieplna. Zawiera ona tzw. „gorące” i „zimne” miejsca, czyli obszary, które cieszyły się największym i najmniejszym zainteresowaniem wśród ankietowanych. Badanie to umożliwia więc zbadanie m.in. elementy opakowania, które wzbudzają zainteresowanie klientów, jak i te, które mogą zniechęcać ankietowanych do badanego produktu opakowania. Stosowanie tej interaktywnej technologii w badaniach jest także rozwiązaniem wspomagającym ocenę wizualną produktu czy marki na tle konkurencyjnych podmiotów. Zebranie takich informacji pozwala nam poznanie przyczyny takich, a nie innych wyborów klientów. Dzięki czemu wdrożymy działania korygujące, mające na celu zmodyfikowanie produktu lub usługi w taki sposób, żeby móc skutecznie i precyzyjnie dotrzeć do potencjalnych grup docelowych. Realizacja badań z wykorzystaniem funkcji Click Trackingu jest także skuteczną formą komunikacji z klientami, ponieważ opiera się ona na tzw. „gorących obszarach”. Czyli ocenia najistotniejsze informacje dla klienta, co pozwala podnieść poziom efektywności przekazywanych informacji.

Dane liczbowe obrazują wiele ważnych informacji, jednak nigdy nie pokażą w pełni, jakie wrażenie wewnętrzne zostało wytworzone w kliencie i dlaczego podjął takie, a nie inne decyzje zakupowe. Wykorzystanie więc Badań Click Trackingowych umożliwia lepsze zrozumienie klienta i pozwala spojrzeć jego oczami, co nie jest w pełni możliwe, wykorzystując tylko tradycyjne metody badawcze. Badania Click Trackingowe są więc najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na zebranie wartościowych danych ilościowych i jakościowych.

 

Obrazy, które wyrażają tysiące słów

W badaniach umiejętne zaplanowanie scenariusza oraz postawienie odpowiednich hipotez badawczych jest niezbędnym kluczem do uzyskania konkretnych wniosków i dalszych rekomendacji w rozwoju produktu. Precyzyjne wyznaczenie możliwych obszarów zainteresowań klienta (elementów do analizy) pozwala na szczegółowe uzyskanie poszukiwanych informacji. Wykorzystanie tej metody umożliwia m.in.:

 • Określenie stopnia zainteresowania produktem na tle konkurencji,
 • Ocenienie wpływu kolorystyki, a także poszczególnych elementów graficznych na zachowanie klientów,
 • Wybranie wariantu produktu, który wzbudzają największe zainteresowanie respondentów,
 • Dopasowanie specyfikacji (np. kształtu) opakowania do potrzeb grupy docelowej,
 • Ocenienie zainteresowania produktem w stosunku do zakładanego potencjału produktu na etapie badawczym.

 

Na Rysunku 1 pokazano mapę cieplną dla poszczególnych wariantów opakowań produktu. Zaobserwować można, że największym zainteresowaniem klientów cieszyły się jesienne liście umieszczone na srebrnym tle drugiego opakowania. Drugim najczęściej wskazywanym elementem były elementy kwiatu lotosu na trzecim opakowaniu. Zagęszczenie wskazanych punktów obrazuje dobrze komponującą się grafikę z nazwą produktu i tłem dla drugiego opakowania. Jak przedstawiono na tym przykładzie, zastosowanie powyższego narzędzia badawczego pozwala na lepsze dostosowanie produktu do potrzeb klienta, co w rezultacie przekłada się większe zyski i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Korzystając z badań Click Trackingowych, nie należy również zapominać o specyfice poszczególnych grup klientów. Dlatego tego typu badanie powinno uwzględniać także takie aspekty jak płeć klienta, wiek, miejsce zamieszkania, dochody i inne cechy charakterystyczne poszczególnej grupy docelowej. Generowanie map cieplnych z badania w podziale na metrykę respondentów oferuje panel Badanie Opinii, będący jedną z najbardziej kompleksowych platform do przeprowadzania badań ankietowych.

 

Rysunek 1. Elementy opakowania wzbudzające zainteresowanie poszczególnych użytkowników.

Click Tracking. Badanie opakowań produktów.

Źródło: Opracowanie własne.

 

Po zrealizowaniu pierwszego etapu badania Click Trackingowego i wdrożeniu zmian w oferowanym produkcie lub usłudze przydatną opcją jest możliwość ponownego przeprowadzenia badania z zawężeniem obszaru o wskazywane zmienne („gorące obszary”) i wykluczeniem obszarów negatywnie wpływającą na zainteresowanie klientów. Wykorzystując Badania Click Trackingowe uzyskasz wiedzę o:

 • Elementach strony www, produktu lub usługi, które cieszą się największym zainteresowaniem respondentów?
 • Miejscach, w jakich powinny zostać zmienione poszczególne elementy strony www lub produktu?
 • Zmianach elementów wpływających na czytelność tekstu czy postrzeganie produktu przez klientów?
 • Kolejności, w jakiej odbiorcy rozpoznają poszczególne elementy opakowania czy grafiki?
 • Elementach pozostających nierozpoznanymi przez odbiorców?
 • Obszarach, na których odbiorcy skupiają uwagę przez najdłuższy czas?
 • Miejscach, do których powracają odbiorcy treści?

 

Jak wyciągnąć wnioski biznesowe

Rozwiązanie, jakie oferuje firma BioStat może posłużyć także jako jeden z elementów umożliwiający określenie kierunku rozwoju marki czy doprecyzowanie strategii rynkowej. Na Rysunku 2 zaprezentowano mapę cieplną dla propozycji logotypów. Zaobserwowano, że pomiędzy poszczególnymi propozycjami logotypów wystąpiło rozproszenie uwagi ankietowanych na trzy główne obszary. Na podstawie tego tworząc logotyp oraz identyfikację wizualną marki można wdrożyć zmiany, które pozwolą na przykucie uwagi klientów w ramach jednej wybranej propozycji logotypu. Na podstawie tego uproszczonego przykładu można odnotować, że ankietowani zwrócili największą uwagę na kształt loga w drugiej propozycji logotypu. Rozłożenie cieplne wskazań pokazuje, że kształt loga może wzbudzać zainteresowanie oraz być zapamiętanym przez respondentów. Jednocześnie klienci zwracali swoją uwagę na wzór „fal” na pierwszej propozycji logotypu. Z kolei w trzeciej propozycji logotypu zaobserwowano pojedyncze zogniskowanie w najszerszym miejscu plamy. Na bazie powyższych informacji można założyć, że druga propozycja logotypu mogłaby zyskać największe uznanie, gdyby uwzględniono część elementów wzbudzających zainteresowanie na pozostałych propozycjach logotypów. W tym celu należałoby ponowne zrealizować badanie, przedstawiając już nowe warianty drugiej propozycji logotypu.

 

Rysunek 2. Elementy logotypów wzbudzające zainteresowanie wśród użytkowników - mapa cieplna obszaru.

Źródło: Opracowanie własne.

 

Umiejętne zastosowanie badań Click Trackingowych jako uzupełnienia badania rynku czy tworzenia strategii marketingowej umożliwia:

 • Określenie preferencji zakupowych grup docelowych,
 • Analizę zjawisk konsumenckich,
 • Postrzeganie atrakcyjności opakowania przez respondentów,
 • Ocenę efektywności reklamy wśród grup docelowych,
 • Badanie konceptów reklamowych,
 • Testy konceptów produktów,
 • Uzupełnienie diagnozy rynku (poprzez ocenę popularności marek),
 • Uzupełnienie kampanii PR.

 

Mnogość zastosowań badawczych

Badanie Click Tracking polega na analizie, w jaki sposób przebiega aktywność wzrokowa respondentów oraz co wpływa na skupienie zainteresowania. Odgrywa to kluczową rolę w badaniach, szczególnie wtedy, gdy strona wizualna jest kluczowa dla odbioru komunikatu. Zapewnia istotne informacje, które można szybko przełożyć na praktyczne działania. Click Tracking to możliwość bieżącego reagowania na działania marketingowe oraz wpływania na kierunek realizacji strategii wizerunkowej marki. Kluczową jej zaletą jest możliwość badania naturalnych zachowań ankietowanych, nie wymagając dużego nakładu czasu i kosztów w przeprowadzaniu tego typu badań. Warto więc wykorzystywać badania Click Trackingowe, aby zwiększyć skuteczność prowadzonych badań opartych o aspekty wizualne.

Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

+48 668 300 664
biuro@biostat.com.pl

© Copyright 2020, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.